Helyi iparűzési adó fizetés felezése 2021-ben – megjelent a kormányrendelet

A kkv-nak minősülő vállalkozások esetében a 2021-es adóévben a helyi iparűzési
adó mértéke 1%, feltéve, hogy nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 4
milliárd forint és a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati
rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.
A vállalkozásoknak nyilatkozniuk is kell majd az igénybevételről a NAV részére 2021.
február 25-ig.
A jogszabály a Kormány 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete a koronavírus-
világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
egyes intézkedésekről.
Megjelent a Magyar Közlöny 2020. december 22-i 287. számában.
Hatályba lépett 2020. december 23-án.
E rendelet arról szól, hogy a 2021-es adóévben a mikro- kis- és középvállalkozások
esetében a helyi iparűzési adó mértéke 1%, feltéve, hogy
-a kkv nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint és
-a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben
megállapított adómérték több, mint 1 százalék.
Az előbbi 4 milliárd forintos értékhatárra és a létszámadatokra a 2020 évi elfogadott
beszámoló az irányadó.
Elfogadott beszámoló hiányában a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és
létszámadatokat kell alkalmazni.
Beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozók – például egyéni vállalkozók –
esetében a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai irányadók.
2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és
létszámadatokat kell alkalmazni.
A rendelet személyi hatálya – a KKV értékhatárok által meghatározottan – kiterjed
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozóra
(ügyvéd, közjegyző, végrehajtó, állatorvos is),
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági
őstermelőre,
c) jogi személyre, ideértve azt is, ha az felszámolás, kényszertörlés vagy
végelszámolás alatt áll.
A Korm. rendelet külön nem rendelkezik a katás és kivás vállalkozásokról, ők a Htv.
szerint eltérő adóalapmegállapítási módokat alkalmazhatnak. Értelmezésem szerint
azonban egyértelmű, hogy a rendelet szerinti 50%-os iparűzési adó kedvezményt ők
is alkalmazhatják.
A bevallást a Htv. szerint és az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel kell
benyújtani.
A 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes adóelőleg 50 százalékát
kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.
A meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési
adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.
Fontos, hogy ezen 50%-os adóelőlegfizetés akkor alkalmazható, ha a vállalkozó
2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság
számára
a) nyilatkozik arról, hogy
aa) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
ab) a külön kormányrendelet szerinti iparűzési adó elengedés támogatástartalmának
megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és
ac) 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetű vállalkozásnak (37/2011.
(III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)–(4b) bekezdése ) továbbá

b) – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1.
alpontja szerint nem tette meg – bejelenti a telephelyének címét.
A nyilatkozat nem az önkormányzatnál, hanem kizárólag az állami adó- és
vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által
rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be, és azt a NAV küldi meg az
illetékes önkormányzat részére.
Amely vállalkozás 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak
minősült, arra külön szabályok vonatkoznak (Lásd. Korm. r. 2.§/5/ bekezdését).
E rendelethez kapcsolódik a Kormány 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete a
koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében
szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti
intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről.
E rendelet értelmében a támogatástartalmat meghaladó összeg az EUMSz 107. cikk
(1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az a vállalkozás
tevékenységének függvényében
a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű
támogatásként,
b) az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű
támogatásként vagy
c) a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti halászati csekély összegű
támogatásként nyújtható.

Keressen minket vállalkozása leghatékonyabb pénzügyi megoldásaiért!

Kapcsolat

Hack & Co Tanácsadó Kft.

8200 Veszprém, Jutasi út 21.

Tel: +36 70 340 4545

E-mail: info@hack.co.hu